Nabízíme

Zaměřování budov

 • rozestavěné stavby
 • novostavby ke kolaudaci
 • rekreační chaty
 • hospodářské a výrobní objekty

Dělení pozemků

 • rozdělení pozemků
 • rozdělení pozemků o dané výměře
 • zaměření změn hranice

Vytyčování hranic

 • vlastnické hranice parcely
 • hranice dříve scelených parcel

Věcná břemena

Mapové podklady

 • zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
 • mapové podklady pro projektování doplněné o inženýrské sítě a hranice pozemků dle katastrální mapy
 • zaměřování podélných a příčných profilů

Pro správce inženýrských sítí

 • vyhotovení podkladů pro projekt
 • zaměření dokončených vedení inženýrských sítí
 • zpracování výkresů dle požadavků správců sítí

Pro stavební firmy

 • vytyčování staveb
 • zaměření dokumentace skutečného provedení stavby
 • určování výšek, výpočet kubatur

Speciální práce

 • zaměření fasád domů
 • vyhotovení základní mapy závodu